Predstavitev


NAMEN PEVSKE ŠOLE je nuditi in izvajati kvaliteten pouk vokalne tehnike in glasbene teorije, namenjen tako pevcem, ki so dejavno vključeni v slovensko zborovsko ustvarjanje kot tudi zainteresiranim posameznikom, ki se želijo glasbeno pevsko izpopolnjevati, čeprav niso člani pevskih sestavov.

POSLANSTVO PEVSKE ŠOLE je spodbujati, utrjevati in razširjati veščine vokalne tehnike zborovskih in solo pevcev ter tako povečevati raven pevsko izvajalske ozaveščenosti in kvaliteto pevsko izvajalske prakse v slovenskem zborovskem prostoru, pa tudi izobraževati posameznike s težnjo solističnega pevskega izpopolnjevanja ter osebnega glasbenega razvoja.

STAROSTNA NARAVNANOST
V Pevski šoli so dobrodošli pevci vseh starostnih skupin. Spodbujamo vseživljenjsko učenje in med generacijsko sodelovanje.

OBLIKA POUKA
Pouk poteka v skupinah treh učencev oziroma individualno, vključuje pa tudi skupinski pouk v obliki pevskih delavnic, delo s korepetitorjem in javne nastope. Letno obsega 40 terminov oz. pedagoških ur, 2 razredna nastopa ter zaključni nastop. Pouk teorije glasbe je močno priporočljiv, a neobvezen. Ob koncu šolskega leta učenci opravljajo izpit ter prejmejo potrdilo o opravljenem letniku.


Skupinski pouk petja poteka enkrat tedensko 45 minut v skupinah treh pevcev in obsega tri letnike na osnovni in dva letnika na nadaljevalni ravni ter vsebinsko zaokrožuje znanja ter veščine s področja pevske tehnike in pevskega izvajanja, programsko naravnana na obdobje petih let. Individualni pouk petja poteka tedensko 45 ali 60 minut oziroma terminsko lahko poteka po dogovoru z učiteljem. Obsega pet nivojskih stopenj intenzivnega programa, ki zajema vse poglavitne elemente pevske tehnike, teoretičnega znanja, pevsko izvajalske prakse in interpretacije. Pouk petja vključuje tudi skupinske vaje v obliki delavnic, delo s korepetitorjem in sodelovanje na razrednih ter javnih nastopih. Pouk teorije glasbe poteka skupinsko, v sklopu šestih terminov v obsegu štirih pedagoških ur.

Program


PREDMET PETJE

Pouk petja poteka enkrat tedensko 45 minut v skupinah treh pevcev in obsega tri letnike na osnovni ravni ter vsebinsko zaokrožuje znanja ter veščine s področja pevske tehnike, programsko naravnana na obdobje treh let. Pouk petja lahko poteka tudi individualno, če pevec izrazi željo po intenzivnejšem pouku in individualni naravnanosti. Posamezni letnik obsega 40 terminov (pedagoških ur). V ta obseg so vključene tudi vaje s korepetitorjem ter skupinski pouk v obliki pevskih delavnic za celotni razred posameznega učitelja.

SKUPINSKI POUK PETJA

Opis predmeta in splošni cilji

Pevska šola GM: program, cilji, vsebine

Pedagoški princip pri skupinskem pouku petja temelji na individualni obravnavi. Učenci v omejenem obsegu hkrati izvajajo le posamezne tehnične vaje, zato so skupine oblikovane čim bolj homogeno, tako da so učenci znotraj skupine na enaki ravni razvoja in obvladovanja glasu. Pevski pedagog v teku učnega procesa izpostavlja prednosti skupinskega pouka kot so neposredna primerjava med posameznimi tipi glasov in različnimi načini ter pristopi k reševanju vokalno tehničnih izzivov, sprotna analiza pevskega izvajanja in medsebojna motivacija.

Pri izbiri repertoarja pedagog upošteva tudi raznolikost vsebin in oblik izbranih pesmi; učenci so tako izpostavljeni hkratni obravnavi pesmi različnih jezikovnih predlog, glasbenih oblik in pevskih karakterjev, kar prispeva k razširjanju njihove splošne glasbene zavesti.

Poglavitni cilj pedagoškega procesa pri pouku petja v pevsko tehničnem pogledu je integrirana raba celotnega inštrumenta ter povezovanje mišične elastičnosti z ustreznimi resonančnimi odzivi.

Poseben poudarek je namenjen tudi razvoju slušnih sposobnosti, ki omogočajo natančno predvidevanje tona in natančno intonančno ter dinamično izvajanje.

Osrednji pedagoški cilj je tudi spoznavanje, razvijanje in utrjevanje specifične glasovne identitete posameznih učencev, s čimer učenci razvijejo pravilno samo zaznavanje lastnega glasu in tako ohranjajo glasovno suverenost tako solistično kot tudi pri petju v večjih pevskih sestavih.

Učenci poleg veščin pevske tehnike razvijajo tudi smisel za povezovanje besedilne in glasbene predloge v izvajanju repertoarja, ustrezno podajanje čustev in razpoloženj, ustrezno stilno izvajanje ter usvajajo osnovne principe pevskega poustvarjanja oziroma interpretacije.

Učni načrt, ki ga pedagog predvideva za posameznega učenca, je prav tako izrazito individualno naravnan. Metoda učnega procesa izhaja iz naravnih predispozicij posameznega učenca. Znotraj posameznega letnika se med učenci predvsem zaradi neenake starostne strukture učencev lahko kaže precejšen razpon v obvladovanju predpisanih učnih vsebin, zato standarde znanja za posamezni letnik pedagog prilagaja posameznemu učencu z izborom ustreznega pesemskega programa, naravnanega na osebni pevsko – glasbeni razvoj.

Ob koncu letnika učenci opravljajo izpit oziroma izpitne vsebine izvajajo na javnem nastopu. Izpitna snov v 1., 2. in 3. letniku je poljubna pesem ustrezne zahtevnostne stopnje ter dve poljubni pesmi ustrezne zahtevnostne stopnje v 4. in 5. letniku (glej seznam priporočenih skladb). Izpitne vsebine se izvajajo na pamet. Uspeh v posameznem letniku se vrednoti z ocenami uspešno, zelo uspešno in odlično. Opravljen izpit in pozitivna ocena (glej vrednotenje) s strani pevskega pedagoga učencu omogoči napredovanje v višji letnik. Po uspešno zaključeni osnovni stopnji (prvi trije letniki) učenec prejme diplomo o opravljeni osnovni stopnji programa*, po uspešno zaključeni nadaljevalni stopnji (četrti in peti letnik) pa diplomo o opravljeni nadaljevalni stopnji programa*.

*Program Pevske šole Glasbene matice obsega predmet petje in predmet teorija glasbe.

PREDMET TEORIJA GLASBE
Pouk teorije glasbe poteka skupinsko, v strnjeni obliki in obsega 6 terminov po 4 pedagoške ure (45 minut). V prvem letniku pevci osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu prvih treh razredov predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu. V drugem letniku pa osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu četrtega, petega in šestega razreda predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu.

 POVABILO K VPISU: PREDMET NAUK O GLASBI 1 in 2

Kratka predstavitev programa:

Posvetili se bomo predvsem tistim smerem nauka o glasbi, ki bodo učencem pomagale pri boljši orientaciji v notnem zapisu ter jim nudile pomoč pri glasbenem udejstvovanju. Predavanja bodo zajemala snov vseh šestih razredov nauka o glasbi po učnem načrtu v glasbenih šolah.

Ciljna skupina:
Program je namenjen vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje glasbeno znanje in se bolje znajti v glasbenem zapisu. Prvenstveno je namenjen študentom petja Pevske šole Glasbene matice, pa tudi zborovskim pevcem in drugim zainteresiranim posameznikom.

Splošni podatki:
Predavatelja: Janja Nagode, Tomaž Gržeta
Obseg: 24 pedagoških ur (december 2016–marec 2017)
Lokacija: Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica
Cena: 80 EUR
Število udeležencev: 8–12
Rok za prijave: 11. 11. 2016

Nauk o glasbi 1

Nauk o glasbi 2

Vpis


SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS V PEVSKO ŠOLO GLASBENE MATICE

Sprejemni preizkus za kandidate, ki se želijo v šolskem letu 2016/2017 vpisati v Pevsko šolo Glasbene matice, bo potekal 23. 6. in 23. 9. 2016, ob 18.00 na Glasbeni matici (Ljubljana, Vegova ulica 5).

V Pevski šoli Glasbene matice poteka pouk petja in nauka o glasbi. Pevska šola je prvenstveno namenjena zborovskim pevcem, vanjo pa se vključujejo tudi posamezniki z željo po individualnem pevskem izpopolnjevanju. Naši učenci so otroci in odrasli z različnim pevskim predznanjem in osebnimi ambicijami. Pouk poteka skupinsko ali individualno pod vodstvom priznanih pevskih pedagogov z večletnimi izkušnjami. Učenci spoznavajo in razvijajo osnovne veščine pevske tehnike in principe pevskega poustvarjanja. Poudarek je na individualnem glasovnem razvoju vsakega posameznika. Program Pevske šole je celoletni program, pouk petja poteka enkrat tedensko 45 minut. Poleg tega pa se izvajajo tudi krajše pevske delavnice za začetnike ali za obuditev pozabljenih glasbenih znanj.


ŠOLNINA

Glasbena matica se zavezuje, da bo zagotavljala:

 • Redni pouk, ki bo potekal po sodobnih pedagoških, andragoških in metodoloških načelih;
 • Visoko profesionalno usposobljen pedagoški kader odličnih referenc in širokih izkušenj;
 • Primerne in ustrezno opremljene prostore za nemoten potek pouka;
 • Spodbudno in motivacijsko delovno okolje;
 • Varovanje osebnih podatkov učencev, njihovih staršev oz. skrbnikov;
 • Izdala potrdilo o opravljenem letniku oziroma o zaključenem programu šolanja.

S podpisom na e-vpisnem listu se učenec (oz. njegovi starši ali skrbniki) zavezuje, da bo izpolnjeval naslednje dolžnosti:

 • Redno prihajanje k pouku. V primeru opravičenega izostanka učenec
  24 ur vnaprej (elektronsko, telefonsko) obvesti učitelja. Njegova odsotnost se ne nadomešča.
 • Redno plačevanje šolnine (tudi v primeru predčasnega izpisa, z izjemo izpisa iz utemeljenih razlogov, npr. zdravstveni razlogi, preselitev) preko prejete mesečne položnice do datuma, navedenega na mesečni položnici.
 • Sodelovanje na dveh nastopih tekom šolskega leta in na zaključnem nastopu.
 • Obvestilo tajništvu Glasbene matice o morebitni spremembi kontaktnega naslova.

VPIS V ŠOLSKO LETO 2016/2017:

 • Šolsko leto se prične 3. 10. 2016 in konča 16. 6. 2017.
 • Učenci se ob vpisu odločijo za skupinski ali individualni pouk petja in predmet teorija glasbe.
 • Vpis v naslednji letnik šolanja poteka v juniju 2016. Vpis v prvi letnik šolanja poteka v septembru 2016.
 • Z vpisom se učenec zavezuje, da bo izpolnjeval zahteve programa do konca šolskega leta ter poravnal šolnino preko prejetih mesečnih položnic.
 • Število vpisov je omejeno. Sprejeli bomo toliko učencev, da bodo vse skupine številčno zapolnjene. V primeru, da skupina številčno ni izpolnjena, se pouk izvede pod pogojem, da učenec pristane na sorazmerno zvišano šolnino ali krajši termin vaje.

AVDICIJA ZA VPIS V PRVI LETNIK:
Avdicija se opravlja pred komisijo profesorjev, ki poučujejo v Pevski šoli Glasbene matice.

Datumi avdicij:

 • 23. 6. 2016, 18.00
 • 23. 9. 2016, 18.00

Lokacija: Ljubljana, Vegova ulica 5, Lajovčeva dvorana (III. nadstropje)