Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce z Barbaro Jernejčič Fürst / Singing Master Class with Barbara Jernejčič Fürst

Od 14. avgusta 2017 do 18. avgusta 2017
Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Rok za prijavo/Deadline for application: 28. 7. 2017

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznanima solo pevkama in pevskima pedagoginjama, s katerima se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaja sta namenjena univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere. Zaradi možnosti nastopa na festivalu Poletje v Ljubljani, bo poudarek na študiju samospevov slovanskih skladateljev in opernih arij.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na dveh koncertih v okviru festivala Poletje v Ljubljani, ki ga organiziramo s sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae:

  • Aleja sniva: koncert slovanskih samospevov, 22. 8. 2017, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
  • Operni oder: koncert opernih arij, med 24. in 26. 8. 2017, Ljubljana, Novi trg

_______________________________

Singing master class offers the opportunity for an intense week of training with two established soloists and singing teachers who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master classes provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas. Since there is the possibility of a performance at the Poletje v Ljubljani festival (Summer in Ljubljana), there will be an emphasis on the study of lieder from Slavic composers and on opera arias.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in two concerts at the Poletje v Ljubljani festival, which will be organised by Glasbena Matica in cooperation with the Imago Sloveniae institution:

  • Aleja Sniva: a concert of Slavic lieder, 22 August, 2017, City Museum of Ljubljana
  • Operni Oder (Opera Stage): a concert of opera arias, between 24 and 26 August, 2017, Novi Trg, Ljubljana


Mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst je profesorica petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter uveljavljena koncertna in operna pevka. Je izjemna poznavalka stilov in izvrstna interpretinja zahtevne pevske literature, kar lahko polno izkoristijo tudi udeleženci njenega tečaja. Kot korepetitor bo na tečaju sodeloval pianist Tadej Podobnik.

Mezzo-soprano Barbara Jernejčič Fürst is a singing teacher at the Academy of Music in Ljubljana and an established concert and opera singer. She is exceptionally knowledgeable on styles and is a first-rate interpreter of the most demanding singing repertoire, which is something participants in her master class will be able to take full advantage of. Throughout the workshop, the participants will be accompanied by pianist Tadej Podobnik.

Pogovor s predavatelji (Pio Brodnik, Barbaro Jernejčič Fuerst, Marcosom Finkom) o profesionalni pevski karieri in življenju umetnika – odločitev za pevsko kariero, študij, potrebna znanja in veščine, osebnostne karakteristike, komunikacijske sposobnosti, izzivi in priložnosti samostojnega kulturnega ustvarjalca, sodelovanje z umetniškimi agenturami idr., 30. 8. 2017, 18.00, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

A discussion with the instructors (Pia Brodnik, Barbara Jernejčič Fürst, and Marcos Fink) about professional singing careers and life as an artist: the deciding on a career in singing, education, the knowledge and skills required, personal qualities, communication skills, the challenges and opportunities for freelance artists, working with agencies for artists, etc.

30 August, 2017, 5:00pm, Glasbena Matica, Lajovčeva Dvorana, Ljubljana

Kotizacija: 250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo

Fee: 250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.