Mojstrski tečaj/Master Class


Mojstrski tečaj za solo pevce s Pio Brodnik / Singing Master Class with Pia Brodnik

Od 7. avgusta 2017 do 11. avgusta 2017
Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Voditeljici tečaja/Master Class with:
Pia Brodnik, Andreja Kosmač

Rok za prijavo/Deadlines for applications:
21. 7. 2017

Mojstrski tečaj petja ponuja priložnost za intenzivno, enotedensko izobraževanje s priznanima solo pevkama in pevskima pedagoginjama, s katerima se lahko pripravite na novo študijsko leto, avdicijo, koncert, tekmovanje, sprejemni preizkus ali preprosto študirate program po svojem izboru. Tečaja sta namenjena univerzitetnim študentom petja in dijakom višjih letnikov glasbenega konservatorija kakor tudi drugim izkušenim pevcem, ki so sposobni študija na profesionalni ravni.

Mojstrski tečaj ponuja odgovore na vprašanja o vseh komponentah umetniškega poustvarjanja: trening pevskega glasu, osmišljanje njegovega delovanja, glasbeni stil in interpretacija ter umetnost nastopanja. Literaturo izbere pevec sam in lahko vključuje samospeve, kantate, oratorije, opere. Zaradi možnosti nastopa na festivalu Poletje v Ljubljani, bo poudarek na študiju samospevov slovanskih skladateljev in opernih arij.

Pouk poteka individualno 45 minut na dan z vsakim udeležencem tečaja in je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko udeleženci prisostvujejo vsem uram, ki jih ima profesor z drugimi udeleženci tečaja.

Tečaj se zaključi s sklepnim koncertom v Lajovčevi dvorani Glasbene matice. Izbrani udeleženci tečaja pa bodo nastopili tudi na dveh koncertih v okviru festivala Poletje v Ljubljani, ki ga organiziramo s sodelovanju z ustanovo Imago Sloveniae:

  • Aleja sniva: koncert slovanskih samospevov, 22. 8. 2017, Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana
  • Operni oder: koncert opernih arij, 26. 8. 2017, Ljubljana, Novi trg

_____________________________

Master class offers the opportunity for an intense week of training with two established soloists and singing teachers who can help singers prepare for the next academic year, an audition, a concert, a competition, an entrance exam, or simply to study the programme of their choice. The class is intended for university singing students and senior conservatory students, as well as other experienced singers who are capable of studying music at a professional level.

The master class provide answers to questions on all aspects of artistic interpretation: training the singer’s voice, bringing meaning to the activity of singing, musical style and interpretation, and the art of performance. Repertoire is chosen by each singer individually, and can include lieder, cantatas, oratorios, and operas. Since there is the possibility of a performance at the Poletje v Ljubljani festival (Summer in Ljubljana), there will be an emphasis on the study of lieder from Slavic composers and on opera arias.

The course has been organised as a series of daily 45-minute individual classes with each course participant and has an open format, meaning that all participants can attend classes between the instructor and individual course participants.

The master class will conclude with a closing concert in the Lajovčeva dvorana concert hall of the Glasbena Matica society. Selected participants will also sing in two concerts at the Poletje v Ljubljani festival, which will be organised by Glasbena Matica in cooperation with the Imago Sloveniae institution:

  • Aleja Sniva: a concert of Slavic lieder, 22 August, 2017, City Museum of Ljubljana
  • Operni Oder (Opera Stage): a concert of opera arias, between 24 and 26 August, 2017, Novi Trg, Ljubljana


Sopranistka Pia Brodnik je v svoji več kot dvajsetletni karieri pevsko in pedagoško znanje prejela pri svetovno znanih mentorjih (Richard Miller, David Falk), ga nadgrajevala na koncertnih in opernih odrih doma in v tujini ter na svetovnih kongresih (Oslo, Pariz, Vancouver itd.). Njena inteligenca, empatija, tehnično znanje in muzikalnost so elementi za osvobajanje glasu in interpretativnega naboja vsakega pevca. Pevska sodelavka na seminarju bo, pri pevcih zelo priljubljena in odlična pianistka, Andreja Kosmač.

In her career of more than twenty years, soprano Pia Brodnik has gained her knowledge of singing and teaching from internationally renowned mentors (Richard Miller, David Falk), and added to this knowledge on concert and opera stages at home and abroad, and at international congresses (Oslo, Paris, Vancouver, etc.). Her intelligence, empathy, technical knowledge, and musicality are elements of the liberation of the voice and of the interpretative power of each individual singer. Andreja Kosmač, who is very popular among singers and an excellent pianist, will participate in the seminar as an accompanist.

Pogovor s predavatelji (Pio Brodnik, Barbaro Jernejčič Fuerst, Marcosom Finkom) o profesionalni pevski karieri in življenju umetnika – odločitev za pevsko kariero, študij, potrebna znanja in veščine, osebnostne karakteristike, komunikacijske sposobnosti, izzivi in priložnosti samostojnega kulturnega ustvarjalca, sodelovanje z umetniškimi agenturami idr.
30. 8. 2017, 18.00, Ljubljana, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana

A discussion with the instructors (Pia Brodnik, Barbara Jernejčič Fürst, and Marcos Fink) about professional singing careers and life as an artist: the deciding on a career in singing, education, the knowledge and skills required, personal qualities, communication skills, the challenges and opportunities for freelance artists, working with agencies for artists, etc.

30 August, 2017, 5:00pm, Glasbena Matica, Lajovčeva Dvorana, Ljubljana

Kotizacija:
250 EUR za aktivno udeležbo in 30 EUR / dan za pasivno udeležbo. Prof. Pia Brodnik bo enemu udeležencu podelila štipendijo v višini 100 EUR.

Fees:
250 EUR for active participants and 30 EUR / day for passive participants

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.