Pevska delavnica/Vocal Workshop


Pevska delavnica za začetnike z Diegom Barriosom Rossom

Od 8. julija 2024 do 12. julija 2024
Ljubljana, Vegova ulica 5, Glasbena matica, Lajovčeva dvorana


Pevska delavnica, ki jo vodi Diego Barrios Ross, se začne z analizo pevskega znanja in individualnih sposobnosti posameznika, nadaljuje pa z učenjem, ki je prilagojeno stopnji pevskega predznanja tečajnika. Delavnica je primerna za popolne začetnike in tiste, ki želijo osvežiti temeljna znanja o pravilnem položaju telesa pri petju, o dihanju s prepono, vokalni tehniki, razvijanju mišic grla, odkrivanju rezonatorjev telesa in tvorbi tona. Pri študiju izbranih pesmi se poleg pridobljenega tehničnega znanja, dodajo še napotki o interpretaciji in odrskem nastopu.

Delavnica ponuja model treninga pevca s celovitim pristopom do pevske umetnosti. Pri petju kot več razsežnostni umetnosti sodeluje več nivojev ustvarjalnosti in zavesti. Večino časa bodo pevci posvetili tehniki, kar je osnovni pogoj za pevčev vokalni razvoj. Cilj delavnice pa je tudi pridobiti znanja na drugih področjih, ki pomembno sooblikujejo pevsko izkušnjo: odrska pojavnost, samopodoba, ustvarjalnost s pozitivnim pristopom, sproščenost, osredotočenost in osebno izražanje.

Pouk poteka skupinsko, štiri pedagoške ure na dan in se zaključi z internim nastopom.

_______________________________

The vocal workshop, led by Diego Barrios Ross, will start with an analysis of each singer’s knowledge of singing and individual skills, and will then move on to lessons adapted to each participant’s prior singing knowledge. The workshop is suitable for complete beginners, but also those who want to refresh their basic knowledge on the correct posture for singing, breathing from the diaphragm, vocal technique, developing the muscles of the throat, discovering the resonators of the body, and the production of sound. In addition to attaining technical knowledge, instructions on interpretation and performance will also be given while studying the singer’s chosen songs.

The workshop presents a model of a singer’s training with a holistic approach to the art of singing. As a complex art form, singing brings together multiple levels of creativity and consciousness. Singers will dedicate most of their time to singing technique, which is a fundamental precondition to a singer’s vocal development. Still, the goal of the workshop is to also acquire knowledge in other fields which have an important impact on the singing experience: stage presence, self-image, creativity with a positive approach, relaxation, focus, and personal expression.

The course has been organised as a daily four-hour group lesson, which will be concluded with a private concert.Rok za prijavo/Deadline for applications: 23. 6. 2024

Kotizacija/Fee: 150 EUR

Kotizacija se plača na osnovi računa, ki ga izda Glasbena matica sedem dni pred začetkom izobraževanja. Odpoved brez finančnih obveznosti za prijavitelja je možna do 15 dni pred začetkom izobraževanja. V primeru naknadne odpovedi je udeleženec dolžan plačati 75 % kotizacije, razen če je razlog za odpoved zdravstvene narave ali druge objektivne težke okoliščine, ki kandidatu onemogočijo udeležbo na izbranem programu.

The fee is paid based on an invoice issued by Glasbena Matica seven days prior to the beginning of the course. Cancellation without any financial obligations is possible for the applicant up to 15 days before the beginning of the course. In the case of a later cancellation, the participant is obliged to pay 75% of the fee, except if the cancellation is due to health issues or other objective circumstances, which prevent the applicant’s participation in the selected programme.