Predstavitev


PREDSTAVITEV

Pevska šola Glasbene matice nudi  kvalitetni pouk vokalne tehnike in glasbene teorije, namenjen tako pevcem, ki so dejavno vključeni v slovensko zborovsko ustvarjanje kot tudi zainteresiranim posameznikom, ki se želijo glasbeno pevsko izpopolnjevati, čeprav niso člani pevskih sestavov.


K vpisu vabimo pevce vseh starostnih skupin, starostnih omejitev ni.  Naša posebnost je strokovno pedagoško vodenje mladih pevskih glasov pred mutacijo.

Program


PREDMET PETJE

Skupinski pouk petja poteka enkrat tedensko 45 minut v skupinah treh pevcev in obsega tri letnike na osnovni in dva letnika na nadaljevalni ravni. Pouk petja vključuje tudi skupinske vaje v obliki delavnic, delo s korepetitorjem in sodelovanje na razrednih ter javnih nastopih.  Letno obsega 40 terminov oz. pedagoških ur, 2 razredna nastopa ter zaključni nastop.

Individualni pouk petja poteka tedensko 30, 45 ali 60 minut oziroma terminsko lahko poteka po dogovoru z učiteljem. Obsega pet nivojskih stopenj intenzivnega programa, ki zajema vse poglavitne elemente pevske tehnike, teoretičnega znanja, pevsko izvajalske prakse in interpretacije.

Pouk je naravnan k celostnemu razvoju glasu in pevske identitete, k integrirani rabi celotnega pevskega inštrumenta. Učenci tako na različnih ravneh, v skladu s svojimi ambicijami in predispozicijami, znotraj petletnega programa Pevske šole

  • usvajajo in utrjujejo veščine vseh elementov pevske tehnike (poglavitni poudarek je pravilna tehnika dihanja in povezovanje mišične elastičnosti z ustreznimi resonančnimi odzivi ),
  • razvijajo slušne sposobnosti, ki omogočajo natančno predvidevanje tona in natančno intonančno ter dinamično izvajanje,
  • spoznavajo zakonitosti izvajanja klasične pevske literature različnih obdobij in stilov,
  • razvijajo sposobnosti umetniškega poustvarjanja,
  • utrjujejo samozavest, potrebno za javno nastopanje,
  • razvijajo pravilno samo zaznavanje lastnega glasu s ciljem, da ohranjajo glasovno suverenost tako solistično kot tudi pri petju v večjih pevskih sestavih,
  • razvijajo smisel za ansambelsko izvajanje,
  • razširjajo splošno glasbeno zavest.

Učni program, ki ga pedagog predvideva za posameznega učenca, je individualno naravnan. Metoda učnega procesa izhaja iz naravnih predispozicij, izkušenj in ambicij posameznega učenca. Standarde znanja za posamezni letnik pedagog prilagaja posameznemu učencu z izborom ustreznega pesemskega programa, naravnanega na osebni pevsko – glasbeni razvoj.PREDMET TEORIJA GLASBE

Program teorije glasbe je namenjen vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje glasbeno znanje in se bolje znajti v glasbenem zapisu. Prvenstveno je namenjen študentom petja Pevske šole Glasbene matice, pa tudi zborovskim pevcem in drugim zainteresiranim posameznikom.

Pouk teorije glasbe poteka skupinsko, v strnjeni obliki in v posameznem letniku obsega 24 pedagoških ur oziroma 6 terminov po 4 pedagoške ure (45 minut). Predavanja bodo zajemala snov vseh šestih razredov nauka o glasbi po učnem načrtu v javnih glasbenih šolah. V prvem letniku učenci osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu prvih treh razredov predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu. V drugem letniku pa osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu četrtega, petega in šestega razreda predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu.

Pri pouku teorije glasbe se učenci posvečajo predvsem tistim smerem nauka o glasbi, ki jim bodo pomagale pri boljši orientaciji v notnem zapisu ter jim nudile pomoč pri glasbenem udejstvovanju.

Vpis


SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS V PEVSKO ŠOLO GLASBENE MATICE

Sprejemni preizkus za kandidate, ki se želijo v šolskem letu 2021/2022 vpisati v Pevsko šolo Glasbene matice, bo potekal 7. septembra 2021 ob 17. uri, v Lajovčevi dvorani Glasbene matice (Ljubljana, Gosposka ulica 8).

V Pevski šoli Glasbene matice poteka pouk petja in nauka o glasbi. Pevska šola je prvenstveno namenjena zborovskim pevcem, vanjo pa se vključujejo tudi posamezniki z željo po individualnem pevskem izpopolnjevanju. Naši učenci so otroci in odrasli z različnim pevskim predznanjem in osebnimi ambicijami. Pouk poteka skupinsko ali individualno pod vodstvom priznanih pevskih pedagogov z večletnimi izkušnjami. Učenci spoznavajo in razvijajo osnovne veščine pevske tehnike in principe pevskega poustvarjanja. Poudarek je na individualnem glasovnem razvoju vsakega posameznika. Program Pevske šole je celoletni program, pouk petja poteka enkrat tedensko 45 minut. Poleg tega pa se izvajajo tudi krajše pevske delavnice za začetnike ali za obuditev pozabljenih glasbenih znanj.


VPIS V ŠOLSKO LETO GLASBENE MATICE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

Šolsko leto se prične 1. 10. 2021 in konča 30. 6. 2022.

Učenci se ob vpisu odločijo za skupinski ali individualni pouk petja in za predmet teorija glasbe.

Vpis v naslednji letnik šolanja poteka od junija do septembra 2021. Vpis v prvi letnik šolanja poteka v septembru 2021.

Z vpisom se učenec zavezuje, da bo izpolnjeval zahteve programa do konca šolskega leta ter poravnal šolnino preko prejetih mesečnih položnic.

Število vpisov je omejeno. Sprejeli bomo toliko učencev, da bodo vse skupine številčno zapolnjene. V primeru, da skupina številčno ni izpolnjena, se pouk izvede pod pogojem, da učenec pristane na sorazmerno zvišano šolnino ali krajši termin vaje.